Axtarış


Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahıları (əlavə olunur) təsdiq edilsin.

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 28 iyun 2005-ci il

№ 961-IIQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (27 avqust 2005-ci il, № 198).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2005-ci il, № 8, maddə 697) .

21 oktyabr 2005-ci il tarixli, 1038-IIQD nömrəli; 20 aprel 2010-cu il tarixli, 994-IIIQD nömrəli Qanuna əsasən dəyişikliklərlə.


2005-ci il 28 iyun tarixli,
961-IIQ saylı Azərbaycan Respublikasının
Qanunu ilə təsdiq edilmişdir

Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə

Siyahıları

I siyahı. Narkotik vasitələr

Dərman preparatlarının beynəlxalq adı

Şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla, yuxarı hədləri

Külli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla, yuxarı hədləri

1.

Asetilə edilən tiryək

0,5

50

2.

BDB (əsası və duzları)

0,2

1

3.

Etilmorfin

0,2

10

4.

Fentanil

0,0004

0,002

5.

Heroin

0,15

2

6.

Həşiş

1

100

7.

Həşiş qətranı

0,4

40

8.

Həşiş yağı

0,5

50

9.

Xaş-xaş kütləsi:

a) qurudulmuş

b) qurudulmayan

10

50

1000

5000

10.

Kokain

0,02

1

11.

Kodein (əsası və duzları)

0,2

10

12.

Marixuana-Kannabis:

a) qurudulmuş

b) qurudulmayan

5

25

500

2500

13.

Metadon

0,02

1,6

14.

Morfin (əsası və duzları)

0,05

2,5

15.

MBDB (əsası və duzları)

0,2

1

16.

Omnopon-pantopon

0,05

2,5

17.

Piritramid

0,05

2,5

18.

Propanidid

0,5

3

19.

Tiryək (o cümlədən ekstrasiya edilən)

0,5

50

20.

Trimeperidin

0,05

2

         

II siyahı. Psixotrop maddələr

Dərman preparatlarının beynəlxalq adı

Şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla, yuxarı hədləri

Külli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla, yuxarı hədləri

1.

Amfetamin

0,15

2

2.

Amobarbital

0,6

3,0

3.

Alprazolam

0,03

0,1

4.

Allobarbital

1

10

5.

Aminoreks

0,01

0,1

6.

Asetildihidrokodein

0,01

1

7.

Brolamfetamin

0,001

1,002

8.

Buprenorfin

0,05

2,5

9.

Butalbital

0,75

7,5

10.

Barbital

0,6

15

11.

Benzfetamin

0,75

7,5

12.

Bromazepam

1

10

13.

Butobarbital

1,5

1,5-dən yuxarı

14.

DET

0,02

1

15.

DMA

0,02

1

16.

DMQP

0,05

5

17.

DOET

0,001

0,01

18.

Deksafetamin

0,15

1,5

19.

Delorazepam

0,03

0,5

20.

Diazepam

2

50

21.

Estazolam

0,2

0,5

22.

Etxlorvinol

5

50

23.

Etinamat

5

50

24.

Etil Loflazepat

0,02

0,2

25.

Etilamfetamin-N-etilamfetamin

0,3

3

26.

Etisiklidin

0,01

100

27.

Efedron

0,3

3

28.

Efedrindən kustar yolla alınan preparatlar

1

100

29.

Fenetillin

0,5

5

30.

Fenmetrazin

0,5

5

31.

Flunitrazepam

0,1

0,5

32.

Fenkamfamin

0,8

8

33.

Fenproporeks

0,2

2

34.

Fludiazepam

0,05

0,5

35.

Flurazepam

0,3

3

36.

Fendimetrazin

0,7

7

37.

Fenobarbital

2,5

15

38.

Fentermin

0,15

1,5

39.

Fepranon

0,2

1,6

40

Xlordiazepoksid

1

10

41.

Katinon

0,02

1

42.

Kamazepam

0,3

3

43.

Klobazam

0,2

2

44.

Klonazepam

0,1

1

45.

Klorazepat

0,2

2

46.

Klotiazepam

0,15

1,5

47.

Kloksazolam

0,1

1

48.

Katin (+) - Norpsevdoefedrin

0,2

2

49.

Ketazolam

0,3

3

50.

QOMK

40

300

51.

Qalazepam

1

10

52.

Qaloksazolam

0,5

5

53.

Qlütetimid

2,5

25

54.

Levamfetamin

0,15

1,5

55.

Levometamfetamin

0,15

1,5

56.

Lefetamin

0,75

7,5

57.

Loprazolam

0,2

2

58.

Lorazepam

0,15

1

59.

Lormetazepam

0,1

0,5

60.

(+)- Lizerqid

0,0001

0,0001-dən yuxarı

61.

MDE, N-etil MDA

0,02

1

62.

MDMA (MDMA)

0,03

5

63.

Meskalin

0,03

5

64.

Metkatinon

0,15

1,5

65.

4-metilaminoreks

0,01

0,01-dən yuxarı

66.

MMDA

0,02

1

67.

Metafetamin

0,15

2

68.

Metafetamin resemat

0,15

1,5

69.

Metakvalon

0,05

1

70.

Mazindol

0,1

1

71.

Medazepam

0,2

2

72.

Mefenoreks

0,6

6

73.

Meprobamat

5

25

74.

Metilfenobarbital

1

10

75.

Metiprilon

2

20

76.

Midazolam

1,5

10

77.

N-qidrooksi MDA

0,02

1

78.

Nimetazepam

1,5

10

79.

Nitrazepam

1

5

80.

Oksazepam

1,5

10

81.

Oksazolam

1

10

82.

Paraqeksil

0,05

5

83.

PMA

0,02

1

84.

Psilosin, psilotsin

0,01

0,1

85.

Pentozosin

0,03

1,5

86.

Psilosibin

0,01

0,1

87.

Pemolin

0,4

4

88.

Pinazepam

0,15

1,5

89.

Pipradrol

0,3

13

90.

Prazepam

0,3

3

91.

Pirvaleron

0,4

4

92.

Pentobarbital

0,6

30

93.

Rolisiklidin

0,01

0,01-dən yuxarı

94.

Sekobarbital

0,75

7,5

95.

Zipeprol

0,5

3

96.

STP, DOM

0,002

0,002-dən yuxarı

97.

Siklobarbital

0,2

20

98.

Tenosiklidin

0,01

0,01-dən yuxarı

99.

Tenamfetamin

0,002

1

100.

Temazepam

0,2

2

101.

Tetrazepam

1

10

102.

Triazolam

0,015

0,02

103.

Vinilbital

1,5

15

104.

Zolpidem

1

10

III siyahı. Qanunsuz kultivasiya edilən tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər

Bitkilərin adı

Qanunsuz kultivasiya edilən tərkibində narkotik maddələr olan bitkilərin ölçü vahidləri (külli miqdar)

Azərbaycan Respublikasında bitən, lakin kultivasiyası qadağan olunmuş tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər:

1. Tiryək xaş-xaşı, yağlı xaş-xaşın digər növləri

2. Çətənə növlü bitkilər

10 ədəddən yuxarı

15 ədəddən yuxarı

Yetişdirmək məqsədilə qanunsuz becərilməsi təşkil edilmiş, çoxillik xaş-xaşın və yabanı bitmiş çətənələrin kol-kosları

50 ədəddən yuxarı

Azərbaycan Respublikasının ərazisində iqlim şəraitinə görə bitməyən və kultivasiyası qadağan olunan bitkilər:

1. Kokain kolu

2. Kat

 

1 ədəd

2 ədəd

Virtual Karabakh Karabakh Justice for khojaly